اذان انلاین AzaanOnline.com

آپنډيکس د ډاروينیزم په مقابل کي ديوال ده!

ویس لعلی
د انسان هاضمي سيسټم د الله (ج) د خلقت يو ستر راز ده، چي طرحه ئې تر اوسه پوري ساينس پوهانو ته د حيرانتيا وړ ده. هاضمي سيسټم له خولي څخه، چي خواړه په فزيکي توګه ټوټه کوي شروع او په مقعد باندي پاي ته رسيږي. د دې سيسټم اصلي او کومکي غړي ډېر دي، چي يو له دې غړو څخه د آپنډيکس کولمه ده، په نارمل ډول په انسانانو کي 9 سانتي متر اوږدوالي لري. آپنډيکس د لوي کولمې د سکيم په برخه کي نښتې دي. سکيم په انسانانو کي کوچني، خو په واښه خوړونکو حيواناتو کي لوي او داسي باکترياو څخه غني دي، چي د سلولوز د تجزيه کولو وړتيا لري.
د ډاروينيزم د ويسټجيال (Vestigial) اعضاؤ د نظريې په اساس آپنډيکس د انسان په بدن کي يو داسي غړي دي، چي بدن هيڅ ضوروت ورته نه لري او دا د تکامل په پروسه کي له تکامل څخه پاته سوي دي!
د ډاروین په فکر؛ آپنډيکس هغه وخت چي انسان وحشي ژوند کاوه او له خامو غوښو څخه ئې استفاده کوله په هضمي سيسټم کي ئې برخه اخيسته، چي اوس د غذايي مواد په بدلېدلو سره په بدن کي وظیفه نه تر سره کوی.
د نوی څېړنو په اساس هغه ګټوري باکترياوي، چي زموږ او تاسي د بدن په لوی کولمو کي ژوند کوي او د انسان په بدن کي د B او K ويټامينونه توليدوي د آپنډيکس په واسطه يادو باکترياوو ته د ضرورت وړ پروټينونه توليديږي؛ بلکي د مضيرو باکترياوو د له منځ وړلو له پاره هم يو مهم غړی دي.
هغه انسانان چي آپنډيکس ئې د جراحي په واسطه له بدن څخه ليري کړي وي د Clostridium difficile باکتريا د توند عفونيت د اخته کېدلو چانس ئې زيات دي نسبت هغو انسانانو ته، چي آپنديکس لري. د Clostridium difficile په نوم باکتريا له مضيرو باکترياوو څخه دي، چي د هاضمي په سيسټم کي عفونيت منځ ته راوړي او کله کله کېدای سي د ژوندي موجود د مرګ سبب وګرځي.
يعني آپنډيکس د ژوندي موجود د دفاعي سيسټم يو ډېر ضوروي غړي دی، چي د ژوندي موجود په دفاعي سيسټم باندي مستقيم تاثير لري او په دې اړه د ډاروينيانو نظريې هيڅ اساس نه لري.
#ماءخذونه:
1. Darwin, C.R., The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, vol. 1, John Murray, London, pp. 27 and 206, 1871.
2. Scadding, S.R., Do ‘vestigial organs’ provide evidence for evolution? Evolutionary Theory 5:173–176, 1981.
3. In the appendix, there is an overall high density of the glycoprotein mucin and the immunoglobulin sIgA produced by B cells in the mucosa, making this a strongly promicrobiotic environment.
4. Kooij, I.A. et al., The immunology of the vermiform appendix: a review of the literature, Clin. Exp. Immunol. 186(1):1–9 October 2016 | doi:10.1111/cei.12821/full.
5. Dunn, R., Your appendix could save your life, Sci. Am., 2 January 2012;blogs.scientificamerican.com.
6. Snyder, T.E. and Selanders, J.R., Incidental appendectomy—Yes or No? A retrospective case study and review of the literature, Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 6:30–37, 1998; ncbi.nlm.nih.gov.

دا هم ولولئ