اذان انلاین AzaanOnline.com
  • کورپاڼه
  • سلايډ
  • 41 فتوا: زه د سيدانو د کورنۍ يو ډاکتر ته د علاج له پاره ورځم. د لمونځ او روژې ډېر پابند دی، متشرع سړی دی. د دې ډاکتر په هدايت ما روژې ونه نيولې، مرض مې دوامداره دی، زه د ټولې روژې څومره فديه وکړم؟

41 فتوا: زه د سيدانو د کورنۍ يو ډاکتر ته د علاج له پاره ورځم. د لمونځ او روژې ډېر پابند دی، متشرع سړی دی. د دې ډاکتر په هدايت ما روژې ونه نيولې، مرض مې دوامداره دی، زه د ټولې روژې څومره فديه وکړم؟

استفتاء:
زه د سيدانو د کورنۍ يو ډاکتر ته د علاج له پاره ورځم. د لمونځ او روژې ډېر پابند دی، متشرع سړی دی. د دې ډاکتر په هدايت ما روژې ونه نيولې، مرض مې دوامداره دی، زه د ټولې روژې څومره فديه وکړم؟
شمشېرخان حاجي زی، شبقدر

فتوی: مفتي محمد فريد رحمه الله
که له رغېدو نهيلی يې، نو په انګرېزي کيلو به د يوې روژې دوه کيلو غنم ورکړه. د ټولې روژې ۶۰ کيلو غنم کيږي.
قال الدکتور وهبة الزحيلي:
وأما الفدية عند الحنفية نصف صاع من بر ای قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت…وتجب الفدية أيضا بالاتفاق على المريض الذي لايرجى برؤه لعدم وجوب الصوم عليه
الفقه الإسلام وأدلته، ٣ جلد، ١٧٤٣ مخ، المطلب الثالث الفدية

دا هم ولولئ