اذان انلاین AzaanOnline.com

خبر ياست؟  مچمچيو کې هم افغانې هغه شته

معلم خيال ولي
د زراعت د يوه عالم لېکچر ته ناست وم. هغه پر شاتو مچیو(مچمچيو) غږېد. د مچمچيو ډولونو کې يې ویل:
دوه عمده ډولونه يې قفقازۍ او ايټالوۍ دي. قفقازۍ مچمچۍ ډېرې نه روزل کيږي، ځکه چې هجومي خاصيت لري. روزونکي سره ګوزاره نه کوي. ايټالوي هغه بيا ښې روزل کيږي. روزونکی، چې ګوزاره وکړي، ايټالوي مچمچۍ ستونزې نه جوړوي. استاد ويل، همدا عامل دی، چې زموږ هېوادونو کې ايټالوي مچمچۍ رواج دي.
د مچمچيو درېيم ډول محلي دی، چې په محلي ډولونو کې افغانې مچمچۍ هم شته. په افغانو مچمچيو کې عمده خاصيتونه، چې له نورو ټولو مچمچيو يې جلا کوي، دوه دي.
دا خاصيتونه ډېر هېښوونکي دي. لکه د افغانستان انسانانو ته ورته ژوند کوي. د افغانو مچمچيو خاصيتونو کې يو خاصيت دا دی، چې د نورو مچمچيو کورونه چور کوي. د چور خاصيت په نورو مچمچیو کې هم شته، خو چې غذا يې نه وي، مګر افغانې مچمچۍ په غذا پورې اړه نه لري. کله چې ورباندې نورې مچمچۍ ګېرې شي، چور کوي يې.
د افغانو مچمچيو دوهم خاصيت دا دی، چې په الوت کې مغالطه کوي. د خپلې ځالې لور ته چې راځي، په مخالف لوري الوځي، لار کې هم خپل الوت ته موړونه ورکوي، چې ځاله يې په نښه نه شي.
درېيم خاصيت يې دا دی، چې بل نسل سره مخالطه نه مني. نورې مچمچۍ ممکن له بل نسله ملکه يا نر يا کاريګر ومني، خو افغانې مچمچۍ يوازې خپل نسل مني، دورګه نسل ته هېڅ غاړه نه ږدي.
ته وا د دې وطن مچمچۍ هم انقلابي دي؟

دا هم ولولئ