اذان انلاین AzaanOnline.com

متصادم نصيحوته

ژباړه: معلم خيال ولي
۱ – ډېری خلک بې منطقه وي، يوازې خپل مصلحتونه لټوي، خو په هر صورت، اړيکه ورسره پاله!
۲ – که ښېګڼې کوې، خلک به دې په ځان ښوونه او انانيت تورنوي، خو په هر صورت، ښېګڼې کوه!
۳ – که بريالی او سوبمن وې، هر ډول خلک به درڅخه چاپېره وي، دښمنان به دې هم ډېر وي، خو په هر صورت، د برياليتوب او سوبې لار مه پرېږده!
۴ – ننۍ ښېګڼه دې خلک سبا هېروي، خو په هر صورت، ښېګڼه مه پرېږده!
۵ – رښتيا او ښکاره دريځ به دې د انتقاد خولې ته وغورځوي، خو په هر صورت، رښتينی او صريح اوسه!
۶ – دا ډېره ممکنه ده، چې د پرېوتي ذهنيت خلک د لوړ ذهنيت شخصيتونه راوپرزوي، خو په هر صورت، ذهنيت لوړ ساته!
۷ – خلک تل د کمزورو او نېکانو ستاینه کوي، خو تل د زورور خوا کې درېږي، خو په هر صورت، د کمزوري او نېک دفاع کوه!
۸ – ممکنه ده، چې ستا د کلونو وداني څوک په يوه ورځ کې ونړوي، خو په هر صورت، وداني روانه ساته!
۹ – خلک مرستې ته اړ دي، که ته له دوی مرسته وغواړې، ممکن خفه دې کړي، خو په هر صورت، مرسته کوه!
۱۰ – د نړۍ خلکو ته که هر وخت بهترين کارونه کوې، ممکن دوی دې خفه کړي، خو ته هر وخت بهترين کار ورته کوه!

د دکتور وضاح بن هادي يمني له پاڼې

دا هم ولولئ