اذان انلاین AzaanOnline.com

د Woodpecker الوتونکي د خلقت راز!

ويس لعلي

ياد الوتونکي د Picidae کورنۍ پوري اړه لري، د Picidae کورنۍ 240 نوعه الوتونکي لري. د Woodpecker الوتونکي کوچني نوعه 7 سانتي متره اوږدوالي لري، خو ځيني نوعي ئې تر 50 سانتي متره پوري هم رسيږي. د استراليا، نيوګينه، نيوزيلنډ او قطبي برخو څخه پرته په نوره ټوله نړۍ کي Woodpecker الوتونکي پيدا کيږي. د دې الوتونکي د خوشي ځای ځنګلي سيمي دي.
د دې الوتونکي جالبه خواص چي بيولوژي پوهان ورته حیران دي، په مښوکه د وني د تني سوري کول دي. Woodpecker په هرو 2.5 ثانيو کي 38 څخه تر 43 ځله په مښوکه د وني تنه کېندي تر څو په ونې په تنه کي ځان ته ځای جوړ کړي. د دې لوتونکي دغه کړنه داسي معنا ور کوي لکه انسان چي په خپل سر باندي پر ديوال باندي ميخ ټک وهي.
پوښتنه دا ده، چي په مښوکه دونه قوي کار کولو سره ولي په ياد الوتونکي کي مغزي خونريزي نه پيدا کيږي؟
د دې سوال جواب داده، چي د Woodpecker د سر جوړښت داسي خلقت سوي دي چي د دي قدرت لري ونې په مښوکه سورې کړي او مغز ته ئې صدمه نه رسوي.
#د_ساينس مطالعه د خلقت له رازونو پرده پورته کوي!
#ماءخذونه:
1: Yoon, S.-H. and Park, S., A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems, Bioinspiration & Biomimetics 6:016003, 17 January 2011.
2: Gibson, L., Woodpecker pecking: how woodpeckers avoid brain injury, Journal of Zoology 270(3):462-465, 2006.
3:Sometimes even faster, e.g. the ladder-backed woodpecker is known to strike a tree as fast as 28.4 beats per second, and this drumming is repeated 500 to 600 times per day. Ref. 1.
4: They also lauded its beak as “a specialized chisel effective in cutting into a tree; unlike a human-made chisel, the beak is self-sharpening”—ref. 2.
5: Wang, L. and five others, Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation, PLoS ONE 6(10):e26490, 2011.
6: So, in the first woodpecker, all features would have had to have been in place already. For other examples of irreducible complexity, see creation.com/irred-complex.
7: For more examples of engineers copying design in nature, seecreation.com/biomimetics.

دا هم ولولئ