اذان انلاین AzaanOnline.com

Category : دار الافتاء

دار الافتاء سلايډ

41 فتوا: زه د سيدانو د کورنۍ يو ډاکتر ته د علاج له پاره ورځم. د لمونځ او روژې ډېر پابند دی، متشرع سړی دی. د دې ډاکتر په هدايت ما روژې ونه نيولې، مرض مې دوامداره دی، زه د ټولې روژې څومره فديه وکړم؟

استفتاء: زه د سيدانو د کورنۍ يو ډاکتر ته د علاج له پاره ورځم. د لمونځ او روژې ډېر پابند دی، متشرع سړی دی. د
دار الافتاء سلايډ

40فتوا: : ما ۷ روژې خوړلي، نورې مې نيولي، غواړم فديه کې پر مسکينانو ډوډۍ وخورم، خو وړه ډېر قيمته دي، که روپۍ ورکړم، سهی کيږي؟

استفتاء: ما ۷ روژې خوړلي، نورې مې نيولي، غواړم فديه کې پر مسکينانو ډوډۍ وخورم، خو وړه ډېر قيمته دي، که روپۍ ورکړم، سهی کيږي؟
دار الافتاء سلايډ

38 فتوا: استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ.

استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ. فتوی: مفتي