اذان انلاین AzaanOnline.com

Category : دار الافتاء

دار الافتاء سلايډ

38 فتوا: استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ.

استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ. فتوی: مفتي