اذان انلاین AzaanOnline.com

Category : ويډيو

سلايډ ويډيو

پښتو ترانه: اقصی

سیف الدین جاهد
شاعر:سپین کوچی اواز:محمد امین حیدري ټـیټ سـترګـو غـلامـانـو تــه ازار کـوي اقــصـی یـو بل؛ صـــلاح الـــدیــن ته انـتـظـارکوي اقــصی زمـا د مسـلمان وجـود؛ ټـپـي،ټـپـي سـیـنـه